АФБ отпуска първата си стипендия „Борислав Боянов“ за докторанти във ФМИ

По инициатива и с финансовата помощ на колеги, бивши ученици и приятели на покойния академик Борислав Боянов, Американска фондация за България учредява стипендия „Борислав Боянов“ за редовни докторанти във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

Стипендията е в размер на 4800 лв. (за една календарна година по 400 лв. месечно). Тя се присъжда на редовен докторант от ФМИ във по някоя от специалностите „Изчислителна математика“ и „Математическо моделиране и приложение на математиката“.

Стипендията е предназначена да насърчава и стимулира развитието на талантливи млади математици в областите на математиката, в които акад. Болислав Боянов остави забележително научно наследство.

Право да кандидатстват за стипендията имат редовни докторанти във ФМИ от специалностите „Изчислителна математика“ и „Математическо моделиране и приложение на математиката“. Критерии за номиниране за докторантите първа година са: защитена дипломна работа, успех от следването и представянето на кандидат-докторантските изпити. За докторантите втора или трета година от следването критерии за номиниране са: оценка от положения изпит по специалността, получени резултати по темата на дисертацията, научни публикации, участия в научни форуми, педагогическа дейност.

akad_boyanov akad.boyanov

Акад. проф. д.м.н. Борислав Боянов (1944-2009) е дългогодишен декан на Факултета по математика и информатика. Роден е на 18 ноември 1944 година. Започва да учи математика в Софийския университет „Климент Охридски“ и се дипломира през 1968 година във Вроцлавския университет. След това постъпва на работа във ФМИ на СУ. През годините проф. Боянов е чел лекции по Числени методи, Сплайн-функции, Теория на апроксимациите, Квадратурни формули и др., бил е ръководител на катедра „Числени методи и алгоритми“, а в периода от 2003 г. до 2007 г. и декан на факултета. От 1991 година е член-кореспондент, а от 1997 година — действителен член на Българската академия на науките.

Научното наследство на акад. Борислав Боянов се състои от повече от 130 статии, множество книги, монографии и доклади на престижни научни конференции. Показател за неговия огромен международен авторитет е членството на проф. Боянов в редакционните колегии на Journal of Approximation Theory и на редица други математически списания. Той е основател и пръв главен редактор на списание East Journal on Approximations, под негова редакция излизат от печат и няколко книги.

Умира на 8 април 2009 година.