КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ 2015-2016

Подробности за кандидатстването
Важно!

Досегашните стипендианти на Американска фондация за България могат да изпратят документите си за кандидатстване индивидуално. Всички останали ученици, които искат да кандидатстват за Стипендиантската програма, трябва първо да бъдат одобрени от училището, в което учат.

Списък на училищата, с които Американска фондация за България работи по програма „Стипендии в средното образование“ можете да намерите тук.

Необходими документи:

– писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (конкретно – математика, информатика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;

– автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано; важно е да има и информация за обратна връзка (пощенски адрес, телефон, e-mail адрес);

– актуална снимка  (без значение от формата);

– две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;

– план за работа през учебната 2015/2016 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2015/2016; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);

– декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;

– копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2014/15 учебна година (не се заверяват);

– копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

–  за учениците в гимназии по изящни и приложни изкуства: По една рисунка или работа по специалността от темите „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”.

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната 2015/2016.

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ – office@afbulgaria.org: 25. 10. 2015 г.

АФБ се включва в борбата за опазване на околната среда и поради това всички документи (с изключение на тези по изящни и приложни изкуства) ще бъдат изпращани по електронен път на мейл  office@afbulgaria.org .

Адрес, на който се изпращат кандидатурите на училищата по изящни и приложни изкуства:

Американска фондация за България

ул. Хан Аспарух 26, ап.6

1000 София

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2015/2016 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ, след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

Носителите на медали от международните олимпиади по астрономия, астрономия и астрофизика, биология, информатика, лингвистика, математика, физика, химия и от балканските олимпиади по информатика и математика получават олимпийски стипендии. Те трябва да изпратят на мейла на АФБ копие от грамотата, автобиография и актуална снимка, както и IBAN на сметка в ДСК на тяхно име.