For excellence in education, sciences and arts

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА 2021/2022 Г.

Американска фондация за България дава стипендии на ученици с отлични постижения и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства.

По програмата се предоставят 10-месечни стипендии за съответната учебна година на ученици, които участват в конкурс на АФБ. Конкурсът се обявява в началото на всяка учебна година пред ръководствата на определени училища, с които АФБ работи по тази програма.

Училищните ръководства класират по успех и постижения първите 5 ученици от училището, чиито документи изпращат на Американска фондация за България. Кандидатурите на учениците се разглеждат от комисия, която решава кои ученици да получат стипендии. Решението на комисията се обявява публично, като се известяват всички училища и учениците, спечелили стипендии.

Само стипендианти на АФБ от предишни години могат индивидуално да изпращат документи за разглеждане от комисията на фондацията за следваща година.

Срокът за кандидатстване е 31.10.2021 г.

Необходими документи:

  • - писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (и конкретно – математика, информатика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;
  • - автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано;
  • - отделен документ (Word или Excel) с информация за обратна връзка с трите имена; телефон; имейл; адрес; училище; дисциплина, в която кандидатства; клас;
  • - актуална снимка  (без значение от формата);
  • - две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;
  • - план за работа през учебната 2021/2022 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през предстоящата към момента на подаването на документи учебна година; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);
  • - декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;
  • - копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2020/21 учебна година (не се заверяват);
  • - копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

- В област изкуство могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища по изкуства. Учениците от специализираните училища по изящни и приложни изкуства освен изброените необходими документи предоставят и по една рисунка или работа по специалността от темите: „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”.

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната година (съответно 2021-2022).

Стипендиите са за 10 месеца за учебната 2021-2022 година на стойност 900 лв., платими на две части през първия и втория срок на съответната учебна година. За тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ, след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

Всички документи (с изключение на тези по изящни и приложни изкуства) се изпращат по електронен път на имейл office@afbulgaria.org . Срокът за кандидатстване е 31.10.2021 г.

Адресът, на който се изпращат кандидатурите на училищата по изящни и приложни изкуства (Може и да донесете творбите лично, но ни пишете поне 2 работни дни преди това, за да осигурим човек на място), е:

Американска фондация за България
ул. Христо Белчев 3,
Къща на гражданските организации
1000 София

За още информация и най-често задаваните въпроси около стипнедиите - вижте тази публикация.

Мобилна версия