For excellence in education, sciences and arts

Стипендии в средното образование

Американска фондация за България дава стипендии на ученици с отлични постижения и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства.

По програмата се предоставят 10-месечни стипендии за съответната учебна година на ученици, които участват в конкурс на АФБ. Конкурсът се обявява в началото на всяка учебна година пред ръководствата на определени училища, с които АФБ работи по тази програма.

Училищните ръководства класират по успех и постижения първите 5 ученици от училището, чиито документи изпращат на Американска фондация за България. Кандидатурите на учениците се разглеждат от комисия, която решава кои ученици да получат стипендии. Решението на комисията се обявява публично, като се известяват всички училища и учениците, спечелили стипендии.

Само стипендианти на АФБ от предишни години могат индивидуално да изпращат документи за разглеждане от комисията на фондацията за следваща година.

Необходими документи:

  • писмо за кандидатстване – в него трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки (конкретно – математика, информатика, физика, химия и т.н.), изкуства и пр.) – свободен текст;
  • автобиография (до 2 стр.) – в нея се изброяват заниманията и постиженията на ученика до момента; ако кандидатът е добър и в други дисциплини, това също може да бъде отбелязано;
  • отделен документ (Word или  Excel) с информация за обратна връзка с трите имена; телефон; имейл; адрес; училище; дисциплина, в която кандидатства; клас
  • актуална снимка  (без значение от формата);
  • две препоръки (до 2 стр. всяка) – могат да бъдат освен от учители в гимназията и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр.;
  • план за работа през учебната 2018/2019 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през предстоящата към момента на подаването на документи учебна година; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен; не става въпрос за учебния план на класа, в който ще учи кандидатът за стипендия; планът се описва и форматира по желание на кандидата (текст, таблица и пр.);
  • декларация за получавани или очаквани стипендии – държавни/общински и частни (от фондации, частни лица, търговски дружества и пр.); свободен текст и без придружаващи документи;
  • копие от страниците със срочни и годишни оценки от ученическата книжка за 2017/18 учебна година (не се заверяват);
  • копия от дипломи и грамоти, получени през последните две учебни години.

За стипендия могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас включително – в тези класове учениците трябва да са през учебната година (съответно 2020-2021).

В област изкуство могат да кандидатстват само ученици от специализираните училища по изкуства. Освен изброените необходими документи те предоставят и по една рисунка или работа по специалността от темите: „Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”.

Стипендиите са за 10 месеца за учебната 2020-2021 година на стойност 900 лв., платими на две части през първия и втория срок на съответната учебна година. За тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ, след оповестяване на решението на комисията (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

Всички документи (с изключение на тези по изящни и приложни изкуства) се изпращат по електронен път на имейл office@afbulgaria.org .

Адресът, на който се изпращат кандидатурите на училищата по изящни и приложни изкуства е

Американска фондация за България
ул. Христо Белчев 3,
Къща на гражданските организации
1000 София

Често задавани въпроси относно стипендии в средното образование

Кой може да кандидатства?

Могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас, обучаващи се в определени училища, с които Американска фондация за България (АФБ) работи.

Кой може да изпраща кандидатурите си директно на фондацията?

Могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас, обучаващи се в определени училища, с които Американска фондация за България (АФБ) работи.

Мога ли да кандидатствам, ако не уча в изброените училища?

Не. Изключение правят:

- медалистите от международни и балкански олимпиади по природни науки, които получават стипендия за своите постижения през изминалата година;

- ученици, класирани на някое от първите три места на националните олимпиади по съответните дисциплини;

Мога ли да кандидатствам за стипендия, ако съм студент в първи курс?

Не. Изключение правят медалистите по природни науки, които имат право на стипендия, връчена им за постижение от изминалата учебна година.

Какво трябва да съдържа писмото за кандидатстване?

Писмото за кандидатстване не е мотивационно писмо. В писмото в свободен текст трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки изкуства и пр. Тъй като комисиите са различни, е необходимо и уточняване на конкретната природна наука – математика, информатика, физика, химия и т.н.

Какво да направя, ако нямаме бележник за изминалата учебна година?

В такъв случай приложете справка с оценките за изминалата учебна година, издадена от училището.

На кой език трябва да бъдат документите за кандидатстване?

Документите трябва да бъдат на български език.

Може ли препоръките да не са от учител от училището, в което уча?

Да. Препоръките могат да бъдат освен от учители в гимназията, така и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр. В такъв случай комисията допуска препоръки на английски език, ако авторът й не е българин.

Отпускат ли се стипендии за спортни постижения?

Не. Стипендии се отпускат в някоя от следните сфери: хуманитарна, езици, изкуства - музика, изящни или приложни изкуства, и природни науки - математика, информатика, физика, химия, биология, лингвистика, астрономия и астрофизика. Медалистите от международните олимпиади и състезания по природни науки имат право на стипендия на база своите постижения от изминалата година.

Какви са изискванията за изпращане на работи в областта на "изкуствата"?

Изискванията за изпращане на творби по зададените теми („Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”) се отнасят единствено и само за училищата по изящни и приложни изкуства. 

За област “Музика” са достатъчни грамоти, удостоверяващи постиженията на ученика.

От кандидатите очакваме 2 творби на подадените теми („Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”). Не е задължително да рамкирате творбите си. Няма ограничения за материалите, които ще използвате и размера на творбите. Ако работата е дигитална, можете да я изпратите на флашка, заедно с останалите документи. Задължително условие е да надписвате работите са на гърба им: с две имена, училище, клас и град.

Кога се обявяват резултатите?

Резултатите се обявяват около един месец след крайния срок за подаване на документите за кандидтстване (тази година срокът е 31 октомври 2021 г, вкл.). Затова за да бъде плавен този процес, моля изпращайте документите си навременно и не чакайте последния момент. 

Как да разбера дали съм одобрен?

Одобрените за програма “Стипендии в средното образование” ще бъдат обявени на уебсайта на Фондацията. 

Тъй като получава стотици кандидатури всяка година, АФБ няма практиката да уведомява лично неодобрените кандидати. За допълнителни въпроси ви молим да използвате посочения наш имейл адрес, за предпочитане пред телефоните за контакт.

Какво да направя, когато разбера, че съм одобрен?

Очаквайте имейл с изготвен договор за дарение на ваше име в началото на следващата 2022 година. Имейлът ще бъде изпратен на подадените в кандидатурата контакти. Ако сте променили някой от контактите си за обратна връзка, моля да ни уведомите своевременно.

Какаво означава чл.2* в договора?

*Чл. 2. По свое желание НАДАРЕНИЯТ, 1 (един) час месечно, ще извършва дейност в съответствие с мисията на Американска фондация за България.

Има се предвид доброволно участие в подкрепа на събития и акции, организирани от АФБ - фестивали, изложби, научни форуми и др. Дадените часове са условни.

Мога ли да подам сметка на родител или в друга банка?

Не. Сметката на одобрения стипендиант трябва да бъде на негово име, в Банка ДСК, която Американска за България използва от години.

Кога се изплащат стипендиите?

Стипендиите (общо 900 лв.) се изплащат на два транша по 450 лв. - след края на първия срок (февруари-март) и след края на учебната година (втората половина на месец юли).

Ако не намирате отговор на ваш въпрос, не се притеснявайте да се свържете с нас на office@afbulgaria.org.