For excellence in education, sciences and arts

Съфинансиране на извънкласни школи

Всяка година Американска фондация за България обявява конкурс за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология. Ежегодно Фондацията осигурява над 25 000 лв., които се разпределят между най-добрите проекти в конкурса.

Основната цел на тази програма е да се насърчат и подпомогнат учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като бъдат стимулирани да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

Американска фондация за България отпуска до 1000 лв. на най-добрите проекти, като всяко училище може да подаде не повече от три проекта общо и не повече от един проект по даден предмет. 


Необходими документи за кандидатстване:

  • Обосновка, цели и задачи на проекта
  • Подробна план-сметка с описание на други източници на финансиране
  • Подробна програма по часове на извънкласната школа
  • Писма за подкрепа

Най-големи шансове за успех имат проектите с осигурено съфинансиране (от други източници) и проектите на гимназии с успехи на състезания и олимпиади.

Документи за кандидатстване се изпращат по електронен път на адрес office@afbulgaria.org.

Мобилна версия